Aydınlatma Metni

 

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır.

 

Moovibo Medya Ve Dijital Yayın Hizmetleri Limited Şirketi(Bundan sonra “Moovibo” olarak anılacaktır), “veri sorumlusu” olarak, kişisel verilerin korunması hususunda azami hassasiyet göstererek çalışmaktadır. Moovibo, ile ilişkili tüm kişilerin her türlü kişisel verilerini 6698 sayılı (KVKK)’na ve diğer mevzuat ile Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararlarına uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi için özen göstermektedir. KVKK Madde 10’a göre veri sorumlusu, ilgili kişilere:

 

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • 11 inci maddede sayılan diğer hakları,

 

konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

 

 1. Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı KVKK Madde 3(ğ)’ye göre “veri sorumlusu: Kişisel verilerin isleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.” KVKK Madde 10 uyarınca aydınlatma yükümlülüğü bulunan ve KVKK Madde 3(ğ) tanımına göre veri sorumlusu olan Moovibo Medya Ve Dijital Yayın Hizmetleri Limited Şirketi’dir.

(Mersis No: 0622143989000001)

 

Adres: MASLAK MAH. MASLAK MEYDAN SOK. VEKO GİZ PLAZA NO:3/85 SARIYER - SARIYER / İSTANBUL / TÜRKİYE 

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

Kişisel verileriniz, Moovibo tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ilgili Moovibo çalışanları tarafından, Moovibo internet sitesi, sosyal medya hesapları, mobil uygulamaları ve benzer araçlarla yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Kullanıcı, Moovibo hizmetlerinden yararlanmak için 18 yaşından büyük olmalıdır, buna göre Moovibo, 18 yaşından küçük kişilerin verilerini kasten toplamamaktadır.

 

Kişisel verileriniz, KVKK Madde (5) ve (6)’da belirtilen şartlara uygun olmak üzere, Moovibo internet sitesi(www.moovibo.com) ve mobil uygulaması (Moovibo) üzerinden sunulan hizmetin ifası; işbu hizmetin geliştirilebilmesi ve kişiselleştirilebilmesi; Moovibo ürünleri, hizmetleri ve kampanyaları ile ilgili bilgilendirme yapılabilmesi; Moovibo ürün ve hizmetleri hakkında memnuniyet araştırması yapılabilmesi ve bu çerçevede ürün ve hizmet kalitesinin denetimi ve geliştirilmesi; kişiselleştirilmiş reklam sunulabilmesi; Kullanıcılardan gelen şikayetleri ve Moovibo hizmetleri ile ilgili sorunları, çözülebilmesi ve yanıt verilebilmesi; güvenlik amacıyla gerekli görüldüğü durumlarda, olası bir sahtekarlık veya Kullanıcı Anlaşmasını ve bu Gizlilik Politikasının ihlalini ve/veya diğer Kullanıcılara zarar verme girişimlerinin soruşturabilinmesi; ilgili mevzuat tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilecektir.

 

 

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz, KVKK Madde (8) ve (9) belirtilen şartlara uygun olarak, Moovibo ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Moovibo’nun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Moovibo’nun insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla Moovibo bağlı şirketlerine, iş ortaklarına, tedarikçilerine, Moovibo yetkililerine, hissedarlarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, satılma, birleşme veya yönetim değişikliği için veya bu olayların hazırlık aşamalarında ilgili üçüncü kişilerle, Moovibo’nun sunduğu hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, yukarda belirtilen amaç ve kapsama uygun olarak sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, KVKK Madde 5 (1), 5(2)a, 5(2)c, 5(2)ç, 5(2)d, 5(2)e, 5(2)f uyarınca toplanabilmektedir.

 

Kişisel verileriniz, Moovibo ve/veya Moovibo adına veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yukarda belirtilen araçlar ile,

 

 • üye işlemleri sırasında elektronik ve/veya yazılı olarak doldurulan veya çağrı merkezi, abone merkezi veya benzeri bir hizmet noktası üzerinden beyanınız ile doldurulan;
 • üyelik formu, abonelik formu gibi formlar ile üyelik veya kullanım sözleşmeleri;
 • Moovibo’ya sunulan kimlik ve adres bilgilerini gösterir belgeler;
 • elektronik veya yazılı olarak Moovibo’ya sunulan duyuru, elektronik bültene üyelik, iletişim, şikayet, çekilişe katılım, ön kayıt, kampanya katılım formları;
 • Moovibo’nun hizmet aldığı bir firmanın çağrı merkezi veya yüz yüze, telefonla, veya başkaca bir iletişim aracı kullanarak gerçekleştirilen anket veya iletişimler;
 • Moovibo Çağrı Merkezi yapmış olduğunuz görüşmeler;
 • Moovibo’ya göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar;
 • Sosyal medya, televizyon, cep telefonu ve diğer mobil cihazlar aplikasyonları;
 • Moovibo internet sitesi;

 

aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, Moovibo’nun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

Kişisel Veri Sahipleri, KVKK Madde (11) çerçevesinde aşağıda belirtilen:

 

 1. Kişisel veri islenip islenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri islenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK Madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. KVKK Madde 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için Kişisel Veri Sahipleri, taleplerini yazılı olarak, ve/veya ilgili mevzuatta belirtilen şekillerde veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu(“Kurul”) tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Moovibo’ya iletmesi yeterlidir.  

 

Başvuru halinde, Moovibo, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç̧ otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Moovibo ilgilinin talebini kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Moovibo tarafından gereği yerine getirilir. Başvurunun Moovibo’nun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

 

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış̧ gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir. Belirtilmelidir ki, KVKK Madde 13’de belirtilen başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz. Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.

Loading...